Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande

Väljs på 2 år

(vald till 2022)

Sammankallande

Officiell adress

Intern-sekreterare

Väljs på 2 år

(vald till 2022)

Rose-Marie Johansson

Villagatan 2

826 31 Söderhamn

mobil. 073-838 07 23

rose.johansson58@hotmail.com

Kassör

Väljs på 2 år

(vald till 2023)

Protokoll

Arkiv

Postmottagare

Karin Eriksson

Svarttjärnsvägen 11

824 40 Hudiksvall

mobil. 070-647 83 85

karin@linblommans.se

Medlemsregister

Diplomeringsansökningar

Utställningssekreterare

Väljs på 2 år

(vald till 2022)

Kicki Wiksten

Lingarövägen 59

824 93 Hudiksvall

mobil. 070-362 24 48

kicki@lingaro.se

Utställningsanmälningar

Fullmakt

utställningsanmälan via e-post

Införande utst-titlar i FinDus SVERAKs stambok

Avelssekreterare

Väljs på 2 år

(vald till 2023)

Kattungeregistreringar

Stamnamnsansökningar

Ledamot

Väljs på 2 år

(vald till 2023)

Elina Lindroth

Malenebergsvägen 16

826 60 Söderhamn

mobil.0725011562

elina.lindroth@live.se

 

 

Sofia Eklöf

Barkvägen 25

826 75 Ljusne

mobil. 076-209 88 02

sofia.eklof@hotmail.se

Ledamot

Väljs på 2 år

(vald till 2022)

Ledamot

Väljs på 2 år

(vald till 2023)

Ylwa Rådlund

Nymålavägen 160

826 60 Söderhamn

mobil. 070-539 44 31

ylwa.rd@gmail.com

Suppleant

Väljs på 1 år

(vald till 2022)

Suppleant

Väljs på 1 år

(vald till 2022)

Malin Collin

Vijvägen 45

824 93 Hudiksvall

mobil. 070-653 71 77

malincollin072@gmail.com

 Webbmaster

   Webbansvarig

Styrelsen

handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Styrelsens ledamöter och suppl. skall vara boende i Hälsingland.

 

Ordföranden

representerar klubben, är ordförande vid medlems- och styrelsemöten.

 

Vice ordförande

tar över ordförande posten då ordinarie ordförande får förhinder eller ej kan närvara på möte.

 

Internsekreteraren

skickar på ordf. uppdrag kallelser till möten samt för protokoll vid dessa. Internsekreteraren ansvarar för att protokoll förvaras på ett tillfredställande sätt.

 

Utställningssekreteraren

handhar medlemmarnas anmälningar till utställningar. Denne skall bevaka när anmälningstiderna till de olika utställningarna börjar och fortlöpande skicka utställningsanmälningar till respektive klubb. Utställningssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över hur många medlemmar och antal katter från dessa som deltager vid de olika utställningarna.

 

Avelssekreteraren

sköter kontakten mellan den enskilde medlemmen och SVERAK i ärenden angående avel. Denne skall, i den mån det är möjligt, kontrollera att medlemmens uppgifter är korrekta innan ärendet skickas vidare till SVERAK. Avelssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över antal nyregistrerade stamnamn, antal registrerade kullar etc.

           

Kassören

ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen. Kassören ansvarar för att nya medlemmar hälsas välkomna till klubben samt för att föra statistik kring medlemsantal.

 

Ledamöternas

uppgifter är att ansvara för var sitt sakområde inom föreningen och driva områdets utveckling framåt samt representerar medlemmars åsikter och synpunkter.

 

Suppleanter

går in som ordinarie ledamot när någon av de ordinarie saknas. Önskemålet är att de  närvarar vid mötena.

 

Styrelsen

står till Ert förfogande vid stora som små frågor! Tveka inte att ringa eller att e-posta!

Vice ordf.

Väljs på 2 år

(vald till 2023)


Ida-Karin Jansson

Korsnäsvägen 2

821 94 Bollnäs

mobil. 073-066 31 07

idakarin.jansson@gmail.com

Katarina Eklöf

Kvistvägen 2

820 20 Ljusne

mobil. 073-732 19 85

katarina63_eklof@hotmail.se

Linus Eriksson

Svarttjärnsvägen 11

824 40 Hudiksvall

mobil. 070-314 98 35

linus@linblommans.se

 

 

Karin Södersten

Myrstigen 44

824 42 Hudiksvall

mobil. 073-044 06 99

karin.cottons@gmail.com