Stadgar

Stadgar för Hälsingekatten
ansluten till SVERAK
Bildad 20 maj 1993

1 Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK.

§ 1.2 Klubben har sitt säte i Bollnäs och sin verksamhet i Hälsingland.

§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även
till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.4 Klubbens syften är att:
– öka kattens status i samhället,
– aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri
– kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten
– informera och ge kunskap om katten till allmänheten
– tillvarata medlemmarnas intresse
– verka för id-märkning av alla katter

Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

2 Organisation

§ 2.1 Klubbens instanser är
– årsmöte
– styrelse
– revisorer
– övriga valda funktionärer
– valberedning

3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person motarbetar klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person folkbokförd på samma adress som huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:
– rösträtt
– att medlemmen kan föreslås till styrelsepost
– rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
– prenumeration på SVERAKs tidning ”Våra Katter”

Familjemedlemskap innebär:
– rösträtt
– att medlemmen kan föreslås till styrelsepost
– rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Stödmedlemskap innebär:
– rätt att deltaga vid medlemsmöten, men utan rösträtt.

§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång. Inbetalning efter 1 november gäller som medlemskap året efter.

§ 3.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska klubbens kassör meddelas skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Eventuell överklagan av beslutet ska ske skriftligen inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är fattat.

§ 3.6 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

4 Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång.

§ 4.2 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda 31 december året före respektive årsmöte.

§ 4.3 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ärenden för behandling. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.

§ 4.4 Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av arvoden
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av övriga funktionärer
16. Val av valberedning
17. Motioner och övriga ärenden
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

§ 4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombud och poströstning är inte tillåten.

§ 4.6 Varje huvud-/familjemedlem som har betalt fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 18 år under året är valbar till punkterna 13 – 16 på årsmötets ärendelista.

§ 4.7 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.5).
– Relativ omröstning sker vid personval, dvs. den som får flest röster blir vald.
– Absolut majoritet används vid övriga ärenden, det vill säga mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning.

Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.

§ 4.8 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

§ 4.9 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5 Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Minst halva styrelsen skall vara bosatta och skrivna i Hälsingland.

§ 5.2 Styrelsen består av 5 – 9 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöterna väljs på 2 år och suppleanterna på 1 år. Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassör, internsekreterare, utställningssekreterare och avelssekreterare.
Hälften av ledamöterna väljs ena året, hälften det andra året.
Ordförande och kassör väljs med växelvis val.

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att
– verkställa av årsmötet fattade beslut.
– verka för föreningens syften.
– ansvara för och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
– föra register över klubbens medlemmar, samt utse P.U.L. ombud.
– upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
– verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
– utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid medlems- och styrelsemöten och ansvarig utgivare av eventuell klubbtidning. Ordförande kan delegera uppdraget till annan ledamot vid olika möten.

§ 5.5 Internsekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möten samt för protokoll vid dessa. Internsekreteraren ansvarar för att protokoll förvaras på ett tillfredställande sätt.

§ 5.6 Utställningssekreteraren handhar medlemmarnas anmälningar till utställningar. Denne skall bevaka när anmälningstiderna till de olika utställningarna börjar och fortlöpande skicka utställningsanmälningar till respektive klubb. Utställningssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över hur många medlemmar och antal katter från dessa som deltager vid de olika utställningarna.

§ 5.7 Avelssekreterare sköter kontakten mellan den enskilde medlemmen och SVERAK i ärenden angående avel, Denne skall, i den mån det är möjligt, kontrollera att medlemmens uppgifter är korrekta innan ärendet skickas vidare till SVERAK. Avelssekreteraren ansvarar även för att föra statistik över antal nyregistrerade stamnamn, antal registrerade kullar etc.

§ 5.8 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen. Kassören ansvarar för att nya medlemmar hälsas välkomna till klubben samt för att föra statistik kring medlemsantal.

§ 5.9 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Protokoll ska föras och justeras.

§ 5.10 Styrelsen har tystnadsplikt vid ärende gällande medlem. Styrelsen har sedvanlig tystnadsplikt inom förening.

6 Revisorer

§ 6.1 Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall få information om kommande styrelsemöten, samt ha rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisionsberättelse ska medfölja årsmöteshandlingarna (4.3).

7 Valberedning

§ 7.1 Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i klubben.

8 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 8.1 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar samt information om var medlemmen kan hitta SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

§ 8.2 Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som ordnas av klubben.

§ 8.3 Medlem bör anmäla till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel. Medlem bör även anmäla till styrelsen när behandlingen är avslutad.

9 Övrigt

§ 9.1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är fr o m 1 januari t o m 31 december.

§ 9.2 Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.

§ 9.3 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två ordinarie årsmöten. Kallelsen till mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

§ 9.4 För upplösning av klubben, krävs beslut på årsmöte eller extra inkallat årsmöte. Beslut om nerläggning skall bifallas med två tredjedelars majoritet av klubbens medlemmar. I kallelse till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.